A A A Wersja kontrastowa

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Informacje o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

Program

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021

 

Powiat Krapkowicki informuje, że w 2021 roku przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 388.848,15 zł

Całkowita wartość inwestycji: 388.848,15 zł

 

CEL PROGRAMU

·        Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z  usługi asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

ADRESACI

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

·        Osoby posiadające dokument potwierdzający  uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018, poz. 227) w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej: Asystent osoby niepełnosprawnej; Opiekun osoby starszej; Opiekun w domu pomocy społecznej; Opiekunka środowiskowa; Pracownik socjalny; Pracownik zarządzania kryzysowego;  Asystent rodziny; Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej.

·        Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

·        Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.
 • Osoby będące członkami rodziny.
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

·        wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

·        zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

·        załatwianiu spraw urzędowych;

·        nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

·        korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

·        wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • Pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu.

ASYSTENTOM  PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE:

 • Wynagrodzenie.
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta.
 • Zwrot kosztów poniesionych na zakup środków ochrony osobistej.
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej, jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu na terenie województwa opolskiego, które dotyczyć będą realizacji usług asystenckich zgodnie z założeniami Programu.
 • Zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.

WAŻNE !

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych”.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

è Osoby niepełnosprawne – uczestnik Programu

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 108.
 • Uczestnik Programu może wskazać samodzielnie osobę, która jego zdaniem powinna świadczyć dla niego usługę asystenta.

è Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 108.

Zgłoszenia do Programu będą na bieżąco rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Zgłoszenia do Programu, które wpłyną po wyczerpaniu się dostępnej ilości miejsc, będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od momentu zawarcia umowy z wojewodą do 31 grudnia 2021 r.

UWAGA !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 44 67 120, 77 40 74 306 lub osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202 lub 108.