A A A Wersja kontrastowa

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Powiat Krapkowicki informuje, że w 2020 roku przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.
 • Osoby będące członkami rodziny.
 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 • Pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu.

ASYSTENTOM  PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE:

 • Wynagrodzenie.
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta.
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej terenie województwa opolskiego, które dotyczyć będą realizacji usług asystenckich zgodnie z założeniami programu.

WAŻNE !

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych”.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

è Osoby niepełnosprawne – uczestnik Programu

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202.
 • Uczestnik Programu może wskazać samodzielnie osobę, która jego zdaniem powinna świadczyć dla niego usługę asystenta.

è Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 • Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

UWAGA !

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 44 67 120 lub osobisty  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój nr 202.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.      Karty zgłoszenia do programu

2.      Karty zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej

3.      Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"