A A A Wersja kontrastowa

„Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - rusza rekrutacja do projektu

Rusza projekt „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach, którego 80 osób zostanie wyposażonych w opaski telemedyczne, służące do poprawy ich bezpieczeństwa.

 

1.   Uczestnikami Projektu mogą być osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne, które w chwili przystąpienia do Projektu ukończyły 60 lat, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu krapkowickiego.

2.        Do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowanych 80 osób.

3.      Grupę docelową stanowią osoby, które spełniają kryterium określone w ust. 1 oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym określone w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR  na lata 2014-2020.

4.       Kwalifikacja do Projektu będzie się odbywała na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych tj.:

1)    formularza rekrutacyjnego do Projektu ( załącznik nr 1),

2)    oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 2),

3)    klauzuli  informacyjnej o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3).

5.    Informacji na temat Projektu udzielają telefonicznie lub bezpośrednio pracownicy Wydziału Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, Pan Tomasz Mierzwa pod nr. tel. 77 40 74 306 lub Pani Aneta Mielczarczyk pod nr. tel. 77 40 74 342. Wzory dokumentów dostępne są również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w Wydziale Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych – pokój
nr 108A.

6.        Wypełnione dokumenty do rekrutacji należy złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, w Wydziale Rozwoju, Współpracy i Spraw Społecznych przy ulicy Kilińskiego 1 pokój nr 108A,  lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, w terminie od 17.05.2021 r. do 23.07.2021 r. do godz. 15.00 (w przypadku korespondencyjnego dostarczenia decyduje data i godzina wpływu do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach).

7.        Przyjęcie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.

8. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez Starostę Krapkowickiego, która na podstawie karty oceny merytorycznej dokonuje oceny dokumentów rekrutacyjnych pod kątem spełnienia przez Kandydata kryteriów niezbędnych do zakwalifikowania go do udziału w projekcie.