A A A Wersja kontrastowa

I Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Krapkowickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiąca własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z karty mapy 12.

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Krapkowickiego

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krapkowickiego, położonej w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42

 

1.      Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Krapkowickiego, położona w Krapkowicach przy ul. Piastowskiej 40-42, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151 z karty mapy 12, dla której Sąd Rejonowy
w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1S/00046016/7.

2.      Powierzchnia nieruchomości: działka o powierzchni 1,3438 ha zabudowana pięcioma budynkami na etapie budowy o łącznej powierzchni: użytkowej 4213,2 m2, zabudowy 2394 m2
i kubaturze 28411 m3

3.      Opis nieruchomości: nieruchomość otoczona roślinnością drzewiastą, sąsiadująca z parkiem przyległym do rzeki Odry.

4.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4UM, który oznacza teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej

5.      Cena wywoławcza: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 810 000,00 zł (słownie: milion osiemset dziesięć tysięcy zł).

6.      Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń.

7.      Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

8.      Wadium: Wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 zł) oferent zobowiązany jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Krapkowicach prowadzone
w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. Za termin wniesienia wadium  uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

9.      Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 w dniu 02 lipca 2021 r. o godz. 1000  w sali nr 100.

10.   Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

11.   Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój nr 116 telefon 77 40 74 372.

                                                                                                                

 

 

 

Starosta Krapkowicki

 

Maciej Sonik