A A A Wersja kontrastowa

Zgłoszenie do ewidencji szkół lub placówek niepublicznych

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zawierające m.in. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego); wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki.
 2. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy - zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Statut szkoły lub placówki.
 4. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (wykaz kadry pedagogicznej).
 5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 6. Pozytywna opinia kuratora oświaty - w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

W przypadku spełnienia wszystkich wymagań dokonuje się wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Procedura jest następująca:

 1. Zgłoszenie do ewidencji podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień osoba prawna lub fizyczna składająca zgłoszenie jest informowana o potrzebie uzupełnienia, bądź zmiany dostarczonych dokumentów, z podaniem terminu realizacji.
 3. W przypadku spełnienia wszystkich wymagań, Starosta Krapkowicki dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu dostarcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje opolskiemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niekompletne i nie zostanie uzupełnione, bądź statut jest sprzeczny z obowiązującym prawem, Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
tel. 77 407 43 05, 77 407 43 06komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.)