A A A Wersja kontrastowa

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  2. Załączniki:
  • szkic sytuacyjny miejsc magazynowania odpadów;
  • dokument potwierdzający prawo własności do miejsca magazynowania odpadów.

Wymagana opłata

Wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Wniosek jest opiniowany przez wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

Od wydanej decyzji służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30.

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 1243, z późn. zm)