A A A Wersja kontrastowa

Wydawanie wypisów i wyrysów

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Geodezji i Kartografii
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 76 356
E-mail:

Wymagane dokumenty

Wydawanie wypisów i wyrysów odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby, stosuje się dwa rodzaje wniosków:

 1. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu bądź kopii mapy – gdy osoba składająca wniosek jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, władającym lub trwałym zarządcą danej nieruchomości lub
 2. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – dla osoby nie będącej właścicielem lub władającym (np. dla projektanta, rzeczoznawcy majątkowego, komornika, strony w sprawie toczącej się w sądzie, itp.).

Osoba nie będąca właścicielem lub władającym składająca wniosek, powinna udokumentować potrzebę uzyskania informacji (np. okazując wezwanie sądu do dostarczenia ww. danych, postanowienie o wszczęciu egzekucji, itd.).

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu można dostarczyć osobiście lub przesłać listownie. W przypadku przesłania wniosku listownie, należy skompletować następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek
 2. Oryginał lub kopię przelewu na konto (kwotę przelewu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie).
 3. Upoważnienie dla Starostwa Powiatowego do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wymagana opłata

Obowiązuje opłata za:

 1. Wypis z wyrysem: zgodnie z załączonym cennikiem.
 2. Wypis: zgodnie z załączonym cennikiem.
 3. Wypis skrócony – zgodnie z załączonym cennikiem.
 4. Wydruk lub kserokopia mapy ewidencyjnej formatu A4 – zgodnie z załączonym cennikiem.
 5. Wydruk lub kserokopia mapy ewidencyjnej formatu A3 – zgodnie z załączonym cennikiem.
 6. Wypis do celów dopłat unijnych – zgodnie z załączonym cennikiem.

Opłatę wnoszoną na rzecz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach można uiścić w kasie starostwa (parter) w godz. 7.30 - 15.30, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, konto nr 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Geodezji i Kartografii (p. 19, parter). Dokumenty można złożyć osobiście w starostwie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Referat Gospodarki Nieruchomościami, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

Rozpatrywanie wniosków

Po złożeniu wniosku przez obywatela wydaje się niezbędną dokumentację. Gdy wniosek został przesłany listownie, wówczas zamówiona dokumentacja zostanie przesłana na adres nadawcy lub na adres podany w korespondencji.

Sprawa zostanie załatwiona w następującym terminie:

 1. Niezwłocznie, jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
 2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii (p. 19, parter)
tel. 77 407 43 54, e-mail: geodezja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 24 (Dz.U.  2000 Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)
 2. § 51 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333)