A A A Wersja kontrastowa

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych.
  2. Załączniki:
  • operat wodnoprawny sporządzony w formie opisowej i graficznej lub projekt techniczny urządzeń wodnych jeżeli odpowiada wymaganiom dla operatu wodnoprawnego - w 2 egzemplarzach (zakres informacji jaki należy podać w tym dokumencie ustalony jest w art. 132 ustawy Prawo wodne);
  • decyzja o warunkach zabudowy terenu;
  • opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Wymagana opłata

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł.

Opłatę można uiścić w oddziale Banku Spółdzielczego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (parter) w godz. 7.30 - 15.3 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, nr 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Po rozpatrzeniu kompletnego wniosku nastąpi wydanie pozwolenia wodnoprawnego w formie decyzji. Może to nastąpić w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie - sprawa, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - w sprawach szczególnie skomplikowanych

W razie konieczności odwołania się od wydanej decyzji, odwołanie składa się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 24, 77 407 43 25

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145)
  2. Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)