A A A Wersja kontrastowa

Wniosek o wykreślenie obciążenia w dziale III Księgi Wieczystej

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Geodezji i Kartografii
Ewa Kampa
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Grażyna Zając
Tel.: 77 40 74 356
E-mail:
Joanna Jarosz
Tel.: 77 40 76 356
E-mail:

Wymagane dokumenty

  1. Podanie - wniosek o wykreślenie obciążenia w dziale III Księgi Wieczystej.
  2. Odpis z Księgi Wieczystej.
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty.

Wymagana opłata

Opłata 17,00 zł na konto właściwego miejscowo Urzędu Gminy. Opłatę można wnieść w kasie oddziału Banku Spółdzielczego na parterze starostwa, w godz. 7:30-15:30.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Geodezji i Kartografii (p. 19, parter) w starostwie. Dokumenty można złożyć osobiście w starostwie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Wydział Geodezji i Kartografii, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

Rozpatrywanie wniosków

Po złożeniu i zweryfikowaniu wniosku z wymaganymi załącznikami wydaje się zgodę do Sądu o wykreślenie obciążenia w dziale III Księgi Wieczystej. Sprawa zostanie załatwiona w następującym terminie:

  1. Niezwłocznie, jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę.
  2. Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
  3. Nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartorafii (p. 19, parter)
e-mail: geodezja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego art. 217 i 218 (Dz.U. 2000 Nr 98, poz 1071 z późn. zm.)