A A A Wersja kontrastowa

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Geodezji i Kartografii
Iwona Nikel
Tel.: 77 40 74 362
E-mail:

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zawierający dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy).
  2. Trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  4. Warunki techniczne podłączenia projektowanego obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu.
  5. Uzgodnienia z branżami i z właścicielami nieruchomości.
  6. Orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wymagana opłata

Wniosek i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. Inwestor ponosi opłaty za uzgodnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz.333).

Opłatę można uiścić w kasie starostwa (parter) w godz. 7.30 - 15.30, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, konto nr 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

W przypadku zamiaru uiszczenia opłaty przelewem, prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami wydziału w celu zweryfikowania wysokości opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

ZUDP (pokój 17, parter), Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, w godzinach 7:30-15:30.

Rozpatrywanie wniosków

Opinia jest wydawana po posiedzeniu zespołu zbierającego się co 2 tygodnie w terminie najpóźniej 2 tygodnie odo daty posiedzenia ZUDR w Krapkowicach. Opinie nie wymagające przedłużenia na posiedzeniu zespołu są wydawane bezpośrednio po uzgodnieniu przez Przewodniczącego Zespołu. Uzgodnienie jest wyrażone w formie opinii wydawanej przez Przewodniczącego Zespołu i każdy egzemplarz projektu opatrywany jest klauzulą potwierdzającą dokonania uzgodnienia.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (p. 17, parter) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, tel. 77 407 43 61, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnień dokumentacji projektowej Rozdział III § 8-16 (Dz.U. nr 38, poz. 455)