A A A Wersja kontrastowa

Udzielanie informacji poprzez udostępnianie map w formie kopii

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Geodezji i Kartografii
Grażyna Szumińska
Tel.: 77 40 74 355
E-mail:

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie kopii mapy zasadniczej i/lub ewidencyjnej z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 2. Załącznik - dowód uiszczenia opłaty.

Wymagana opłata

Wnioskodawca ponosi opłatę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysu i wypisu z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Wysokość opłat jest uzależniona od skali i formatu udostępnianej mapy:

Mapa zasadnicza nieaktualizowana:

 • A1 – 75 zł
 • A2 – 60 zł
 • A3 – 45 zł
 • A4 – 30 zł

Mapa ewidencji gruntów:

 • A1 – 22,50 zł
 • A2 – 18 zł
 • A3 – 13.50 zł
 • A4 – 9 zł

Opłatę wnoszoną na rzecz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach można uiścić w kasie starostwa (parter) w godz. 7.30 - 15.30, gdzie mieści się oddział Banku Spółdzielczego w Krapkowicach, konto nr 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001.

W przypadku zamiaru uiszczenia opłaty przelewem, prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami wydziału w celu zweryfikowania wysokości opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Geodezji i Kartografii (p. 18, parter). Dokumenty można złożyć osobiście w starostwie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Referat Gospodarki Nieruchomościami, 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1.

Rozpatrywanie wniosków

Kopie map wydawane są niezwłocznie po uprzednim wniesieniu opłaty. Kopie map mają formę dokumentu opatrzonego klauzulą, że nie może służyć do celów projektowych.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii (p. 18, parter)
tel. 77 407 43 55, e-mail: geodezja@powiatkrapkowicki.pl

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 24 (Dz.U.  2000 Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)
 2. § 51 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333)