A A A Wersja kontrastowa

Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
  2. Załączniki:
  • informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (4 egzemplarze);
  • dokument potwierdzający prawo własności do miejsca magazynowania odpadów.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Rozpatrywanie wniosków

Informację przedkłada się w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi. Jeden egzemplarz informacji jest przekazywany Marszałkowi Województwa Opolskiego Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz właściwemu wójtowi lub burmistrzowi. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, jeżeli w tym czasie nie została wydana przez Starostę decyzja o sprzeciwie.

Od wydanej decyzji o sprzeciwie służy odwołanie do SKO w Opolu za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

Art. 17 ust.1 pkt 2, art. 24  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. 2010 Nr 185, poz. 1243, z późn. zm)