A A A Wersja kontrastowa

Postępowanie w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

Wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego z dołączoną dokumentacją:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego – oryginały lub poświadczone kopie;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu wraz z datą dokonania oceny, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Sprawa zostanie rozpatrzona w następującym terminie:

 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do 30 czerwca, decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana do 31 sierpnia danego roku.
 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do 31 października, decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana w terminie do 31 grudnia danego roku.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Złożony przez nauczyciela wniosek wraz załącznikami podlega ocenie formalnej.
 2. O występujących uchybieniach i terminie ich usunięcia nauczyciel informowany jest pisemnie.
 3. Dwa tygodnie przed planowanym terminem nauczycielowi przekazuje się informację o terminie i miejscu egzaminu.
 4. Komisja przeprowadza egzamin.
 5. Nauczyciel, który zdał egzamin, otrzymuje zaświadczenie wg ustalonego wzoru.
 6. Starosta Krapkowicki wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
tel. 77 407 43 05, 77 407 43 06

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

 1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. DZ.U. 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.)