A A A Wersja kontrastowa

Kierowanie do kształcenia specjalnego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Polityki Społecznej

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek rodzica/opiekuna prawnego (wniosek do pobrania) zawierające dane dziecka (data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),dane obecnej szkoły/placówki - klasa, typ szkoły (np. szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa), nazwa i adres;dane szkoły/placówki do której uczeń ma być skierowany - klasa, typ szkoły (np. szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy), nazwa i adres.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. W przypadku opiekuna prawnego (nie będącego rodzicem) należy dołączyć dokument potwierdzający prawo sprawowania opieki nad małoletnim.

Wymagana opłata

Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

W przypadku skierowania do Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach skierowanie wydawane jest niezwłocznie po konsultacji z dyrektorem szkoły.

W przypadku wniosku o skierowanie dziecka do szkoły/placówki prowadzącej kształcenie specjalne znajdującej się poza terenem powiatu krapkowickiego, Starosta Krapkowicki zwraca się niezwłocznie z prośbą o wydanie skierowania do organu prowadzącego daną szkołę/placówkę.

Sposób załatwienia sprawy:

Po wpłynięciu wniosku rodzica/opiekuna prawnego wraz z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ewentualnie dokumentem potwierdzającym prawo sprawowania opieki nad małoletnim:

 1. Starosta wydaje skierowanie do szkoły specjalnej na terenie naszego powiatu (skierowanie przesyłane jest do szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego),
 2. Starosta występuje z wnioskiem o skierowanie do organu prowadzącego szkołę/placówkę.

  Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

  Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
  tel. 77 407 43 05, 77 407 43 06

  Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Podstawa prawna

  1. Art. 71b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
  2. § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072)