A A A Wersja kontrastowa

Na dzień 12 grudnia 2019 r. na godz. 14:00 Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego zwołał Z Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji:

a)      stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie wniosków do porządku obrad,

c)      informacja o protokole z IX sesji.

2.     Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.     Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w...

W związku z brakiem kontaktu z właścicielami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. właściciel działki zmarł a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku lub ich adresy są nieznane) oraz koniecznością powiadomienia właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o planowanym terminie zakończenia robót i konieczności uczestnictwa w sporządzaniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w chwili zakończenia budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa...