A A A Wersja kontrastowa

W dniu 30 sierpnia 2018 r. upływa termin składania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2018 roku

Informujemy, iż do dnia 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1).

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Na co można uzyskać pomoc finansową (Moduł I):

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1.      Obszaru A:

a)      w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,

Do niżej wymienionych sprzętów wprowadzone zostały kwoty graniczne:

- standardowy fotelik dziecięcy – dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 1.000,00 zł,

- rehabilitacyjny fotelik dziecięcy – dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 5.000,00 zł,

b)    w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:

        dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,

        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

2.        Obszaru B:

a)     w Zadaniu nr 1:

        dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Do niżej wymienionych sprzętów wprowadzone zostały kwoty graniczne:

- komputery stacjonarne (desk-top, all-in-one) lub mobilne typu: laptop, notebook, netbook, ultrabook – dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 2.500,00 zł,

- telefony, smartfony, i-phony - dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 1.800,00 zł.

b)     w Zadaniu nr 2:

        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

      dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

3.        Obszaru C:

a)      w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,

Do niżej wymienionych sprzętów wprowadzone zostały kwoty graniczne:

- akumulator/akumulatory do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - dofinansowanie lub refundacja ze środków PFRON wynosić będzie do 2.000,00 zł.

b)      w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

       w zakresie ręki – 9.000 zł,

       przedramienia – 20.000 zł,

       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

       na poziomie podudzia – 14.000 zł,

       na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c)      w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

d)      w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

4.       Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

 

Aktualny tekst pilotażowego programu "Aktywny samorząd" i procedur realizacji tego programu jest dostępny na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Wnioski i załączniki do pobrania dostępne są pod adresem:

http://powiatkrapkowicki.pl/imprezy-w-powiecie/3-kwietnia-rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-modulu-i-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-396/