A A A Wersja kontrastowa

Uwaga Wnioskodawcy! rusza nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, iż od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1).

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Na co można uzyskać pomoc finansową w 2019 roku (Moduł I):

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia)lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1.      Obszaru A:

a)      w Zadaniu nr 1 – 10.000 zł,

b)    w Zadaniu nr 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł

        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

        dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

c)    w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

2.        Obszaru B:

a)     w Zadaniu nr 1:

        dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

b)     w Zadaniu nr 2:

        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

      dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c)    w Zadaniu 3 – 6.000 zł,

d)   w Zadaniu 4 – 2.500 zł,

e)   w Zadaniu 5 – 1.500 zł,

3.      Obszaru C:

a) w Zadaniu 2 – 3.500,00 zł,

b) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

      w zakresie ręki – 9.000,00 zł,

      przedramienia – 20.000,00 zł,

      ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000,00 zł,

      na poziomie podudzia – 14.000,00 zł,

      na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000,00 zł,

      uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c)  w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w ppkt b,

d) w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200,00 zł,

e) w Zadaniu 5 – 5.000,00 zł,

4.   Obszaru D – 200,00 zł miesięcznie, tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osoba zależną.

 

Do niżej wymienionych sprzętów wprowadzone zostały kwoty graniczne:

- standardowy fotelik dziecięcy – dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie
do 1.000,00 zł,

- rehabilitacyjny fotelik dziecięcy - dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie
do 5.000,00 zł,

- komputery stacjonarne (desk-top, all-in-one) lub mobilne typu: laptop, notebook, netbook, ultrabook – dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 2.500,00 zł,

- tablety - dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie do 1.000,00 zł,

- telefony, smartfony, i-phony - dofinansowanie ze środków PFRON wynosić będzie
do 1.800,00 zł,

- akumulator/akumulatory do skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – dofinansowanie lub refundacja ze środków PFRON wynosić będzie do 2.000,00 zł.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku – Moduł I

Termin

Opis

11.03.2019 r.

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

01.04.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I

26.04.2019 r.

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.08.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I

04.12.2019 r.

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

Z aktualną treścią programu i dokumentów programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujących w 2019 r. zapoznać się można pod adresem: https://www.pfron.org.pl/