A A A Wersja kontrastowa

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach informuje, iż Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęli kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2019 roku.

Program realizowany będzie w następujących obszarach:

obszar B – (do 150.000,00zł) likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:

  • w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy - 25% dofinansowania

obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - 70% dofinansowania

obszar D – likwidacja barier transportowych:

  • (do 80.000,00 zł) dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  • (do 70.000,00 zł) dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
  • (do 250.000,00 zł) dla autobusów.

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 55% dofinansowania, w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 65% dofinansowania.

obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu - 25% dofinansowania.

Realizator programu: Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

Adresatami pomocy mogą być dla:

obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszaru D:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Terminy i miejsce składania wniosków:

  • Wnioski dotyczące obszarów B, C i D Programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Biuro Obsługi Klienta - parter, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 18 00. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 4074 337.
  • W przypadku obszaru E Programu - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Opolskiego Oddziału PFRON w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do ww. programu dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl (O Funduszu -> Programy i zadania PFRON -> Programy realizowane obecnie -> Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Wydział Polityki Społecznej, pok. nr 1.