A A A Wersja kontrastowa

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2018 roku

Uwaga Wnioskodawcy!

Dnia 31 stycznia 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku."

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie/trzeciego stopnia prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku (dokument zamieszczony na dole ogłoszenia).

 

Terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy)

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:

- dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

- dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Dla kogo dofinansowanie

1. Moduł I Obszar A Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.     

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

b) wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

c) dysfunkcja narządu ruchu.

2. Moduł I Obszar A Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.   

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) wiek aktywności zawodowej,

c) dysfunkcja narządu ruchu.

3. Moduł I Obszar B Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

b) wiek do lat 18-stu lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

c) dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

4. Moduł I Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

b) wiek do lat 18-stu lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

c) dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

5. Moduł I Obszar C Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczeniem
o niepełnosprawności.

6. Moduł I Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) stopień niepełnosprawności,

b) wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

c) potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

d) potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

7. Moduł I Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) stopień niepełnosprawności,

b) wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

c) potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

d) potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

8. Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, spełniająca łącznie następujące kryteria:

a)      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b)      aktywność zawodowa,

c)       pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

9. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

1) Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

a) opłata za naukę (czesne),

b) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

c) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktorskich.

2) Adresatem pomocy może być osoba niepełnosprawna, spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Więcej informacji o pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl