A A A Wersja kontrastowa

Konsumenci pytają - rzecznik radzi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Małgorzata Płaszczyk-Waligórska nie przestaje „bić rekordów” w ilości porad  udzielonych mieszkańcom powiatu krapkowickiego. Konsumenci zwracają się w różnych sprawach. -  Niektóre są proste, inne trudniejsze, ale cieszy zainteresowanie, bo to oznacza wzrost świadomości- przyznaje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Konsumenci pytają: Złożyłem reklamację telewizora z tytułu gwarancji. Czekam już 2 miesiące i nic. Czy nie ma jakiegoś ustawowego terminu rozpatrzenia mojej reklamacji?

Rzecznik radzi: Gwarancja to – obok rękojmi – podstawa złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały,  w języku polskim.Gwarancja wskazuje obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności powinna zawierać takie informacje, jak:

- nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;

- czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;

- uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;

- stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Nie ma ustawowego terminu rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji. Termin ten powinien być określony w każdej gwarancji. Czasem nie jest on określony konkretnie. Zawsze musimy się zastanowić czy warto korzystać z gwarancji jeżeli np.  w warunkach gwarancji znajdujemy zapis o dwumiesięcznym terminie rozpatrzenia. Mamy zawsze prawo złożenia reklamacji z  tytułu rękojmi i termin jej rozpatrzenia przez sprzedawcę  wynosi 14 dni. Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez konsumenta. Podstawa prawna: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego

- W razie problemów z czasem trwania reklamacji zapraszam na dyżur, rzecznik zawsze może podjąć interwencję w sprawie – mówi Małgorzata Płaszczyk – Waligórska.

Czy w razie gdy gwarant nie uzna mojej reklamacji mogę korzystać jeszcze z rękojmi?

Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta w ramach jednej ze wskazanych podstaw ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej dostępnej podstawy – np. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu gwarancji konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach rękojmi – wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta.

Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować sprzedawcę o wadzie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz. 15:30 – 18:30 w sali nr 104 (I piętro) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach. Informacji, w tych dniach i godzinach można zasięgnąć również telefoniczne pod nr.: 77 40 74 314. Wszystkie porady są bezpłatne.