A A A Wersja kontrastowa

Bezpłatna pomoc prawna- szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w powiecie krapkowickim w porozumieniu z gminami w 3 punktach: W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, Ośrodku Pomocy i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach i w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach. Lokalizacja punktów została dobrana w sposób umożliwiający mieszkańcom powiatu równomierny dostęp do pomocy.

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

 

Dyżury radców prawnych:

Poniedziałek 9.30 – 13.00

Wtorek 13.00 – 17.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

Urząd Gminy Strzeleczki

Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

 

Dyżury radców prawnych:

Poniedziałek, Wtorek 11.00 – 15.00

Środa, Czwartek, Piątek 8.00 – 12.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

 

Dyżury adwokatów:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00

 

Kto może skorzystać?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach, również innych dokumentów:

młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;

osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć kartę;

kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;

weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;

 

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 

Ponadto, z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna polega na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;

pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ważne informacje:

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej