A A A Wersja kontrastowa

Alarm I stopnia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu dobowego poziomu alarmowego PM 10

 

Alarm I stopnia

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

o przekroczeniu dobowego poziomu alarmowego PM 10

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Państwowego Monitoringu Środowiska Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

komunikat nr 2/P_50/2019 z dnia 22.01.2019 r. informuje, że w dniu 21.01.2019 r na terenie województwa opolskiego

 

zarejestrowano przekroczenie dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 158 µg/m3 (wartość alarmowa 150µg/m3).

 

Przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM10 (tj. 150µg/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Przyczyną złej jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z prawie bezwietrzną pogodą (prędkość wiatru poniżej 1,5m/s) i brakiem opadów atmosferycznych.

 

Grupy ludności najbardziej narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego to: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

 

Zaleca się podjęcie działań mających na celu:

 

·      unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;

ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni dzieci, osób starszych oraz osób z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem;

unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.