A A A Wersja kontrastowa

3 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, iż od dnia 03 kwietnia 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA
Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku Powiatu Krapkowickiego do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1).

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Na co można uzyskać pomoc finansową (Moduł I):

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1.       Obszaru A:

a)      w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,

b)    w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:

       dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,

       dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

2.          Obszaru B:

a)     w Zadaniu nr 1:

       dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

       dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

       dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

b)     w Zadaniu nr 2:

       dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

     dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

3.          Obszaru C:

a)      w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,

b)      w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

      w zakresie ręki – 9.000 zł,

      przedramienia – 20.000 zł,

      ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

      na poziomie podudzia – 14.000 zł,

      na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

      uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c)       w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

d)      w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkania z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

4.         Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

03.04.2018

Termin rozpoczęcia naboru w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I programu

30.08.2018

Termin zakończenia naboru w 2018 roku wniosków w ramach Modułu I programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2018 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2018 r.)

31.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Aktualny tekst pilotażowego programu "Aktywny samorząd" i procedur realizacji tego programu jest dostępny na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

Do pobrania: